Referat 01.02.2012

Tilstede: Nina, Ekko, Fride, Kasper, Simon og Nøding

Referent: Nina

Info om Mediastud v/Eivind Birkedal fra MSAS

Eivind forklarte situasjonen og svarte på spørsmål. Det han lurer på er om det er mest ryddig med egen nettgjeng, eller om det skal være som en slags FSUG. Eivind ser for seg en selvstendig gjeng.

Konklusjon:

Vår rolle er å støtte gjengsjefene og regne med at de har gjengen sin i ryggen. Vi ønsker å være observatør på neste Mediastudstyremøte for å se hvordan saksgangen er og innhente informasjon til prosessen angående en ny gjeng.

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

V12-17 - Søknad om funkeoblater for ledelsen i Mediastud AS

De søker om 3 permanente og 2 midlertidige. Øko og salg er midlertidige, administerende direktør, lucas-ansvarlig og utviklingssjef er permanente. Dette er godt forankret i gjengene og relatert til gjengene, dette på bakgrunn av mailer vi har fått fra sjefene for STV, RR og UD. Vi er enige om at det ALLTID skal være en evaluering ved opprettelse av nye funkestillinger, permanente og midlertidige. Vi er positive og vedtar dette neste møte.

V12-18 - Søknad om funksjonæroblat til midlertidig stilling i Marked, MG

Vi vil innvilge et oblat i et år for å se effekten av dette for så å ta en ny vurdering om dette skal bli et permanent oblat. Vedtakssak på neste møte.

V12-19 - Søknad om Funksjonæroblat til nestleder i Under Dusken

Vi trenger en spesifisering om det er for et semester eller to, dette skal også dekke stillingen som jubileumsansvarlig. Vi er positive til å gi UD nestleder for dette semesteret. Vedtakssak på neste møte.

V12-13 - Opptak i GS

Vi har gjennomført intervjuer og tar stilling til dette. Nøding går på fordelingsmøte i morgen.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start