GS-potten

GS disponerer årlig en pott på 100 000 kr vi har fått utdelt av FS. Disse skal gå til prosjekter som gagner Samfundet som helhet og bevilges til de som søker av disse midlene. Søknader behandles løpende.

Pengene er i første omgang ment til å gagne de som jobber frivillig på Samfundet. Det benyttes skjønn ved vurdering av hver søknad

Søknad sendes til gs-aktiv@samfundet.no

Andre muligheter:

HMS-søknad:

Det er viktig for Samfundet at du er trygg når du oppholder deg på huset, både på jobb og i sosiale sammenhenger. Dersom du oppdager potensielle farer på huset eller kommer over noe du mener burde forbedres, fyll ut risikoskjema og ta kontakt med HMS-ansvarlig i GS.

Søknad sendes til gs-hms@samfundet.no

Sceneteknisk pott

Søknad sendes til gs-teknisk@samfundet.no

Søknad til FS

Dersom du ønsker å søke om penger til gjennomføring av prosjekter eller innkjøp av utstyr som ikke dekkes av gjengbudsjetter eller oppfyller kriteriene til noen av pottene ovenfor, kan du søke om penger fra FS. Denne muligheten benyttes som regel når det søkes om store beløp. Alle søknader til FS skal sendes via GS for vurdering og evt. utbedring av søknaden.

Bruk mal under og send utkast til gs-aktiv@samfundet.no. Evt spørsmål kan rettes til GS-øko på gs-oko@samfundet.no

TITTEL

Forslag til vedtak:

Hva ønsker du at Finansstyret skal vedta?

Foreslår dere selv en ordlyd på vedtaket er det lettere for FS å forstå hva dere ønsker å få til og dere får mer kontroll på utfallet. Ønsker du at finansstyret skal bevilge penger til et prosjekt må beløpet som ønskes bevilget stå i vedtaksteksten.

Beskrivelse og Saksunderlag:

Her forklarer du kort bakgrunnen for saken og hvorfor du ønsker å få saken vedtatt.

Budsjettmal finner du her