Referat 09.11.2011

Tilstede: Mats, Eivind, Simon, Kasper, Raine og Nøding

Referent: Nøding

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-43 - Status, revideringer og Budsjettforslag 2012

H11-44 - Hva skal SiT bidra med i HMS-arbeidet?

H11-45 - Orientering til GSK-leder, organisert betalingssystem for hybeldrift

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start