Referat 15.01.2014

Tilstede: Randi, Magne, Kasper, Toska, Camilla, Carl

Ikke tilstede: Scott

Referent: Carl

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V14-01 Opptak GS vår 2014

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Daglighallen!

Lenker: Start