Referat 15.03.2017

Tilstede: Ragnhild, Gaute, Gustav, Ambrosia, Sigrid, Line

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Innkjøp av diverse HMS-utstyr v/Gustav

Skal ta opp et par spørsmål på FS-AU, blant annet avklaring rundt HMS på Samfundet.

Samfundet sessions

Må legges en plan for dette.

Følgeretten

Settes opp som sak neste uke.

Alkoholfritt tilbud på hyblene

Dette er et ønske blant gjengene. Må tas med BSF. Baksidekontakter kan også bidra.

Eventuelt

Behandling av funkepangsøknader.

Var en noe uryddig prosess. Godkjenning av siste/nyeste søknad var ikke presedens.

Kritikk av møtet

Enda bedre på møtetegn og ordstyring

Sosialt

Lenker: Start