Referat 19.10.2011 kl. 20:30

Tilstede: Raine, EKKO, Kasper, Mats, Fride, Nina, Nøding og Simon

Referent: Nøding

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

Gjennomgang av referatet fra møte, dette sendes på mail før møtet starter. Det var ikke møte denne mandagen, neste blir 31.oktober.

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-37 - Kongedass og SS anretning

Installasjon av heis i julebordsesongen. Bruk av kondassen til oppvaskrom, lager etc til utleievirksomhet pga av dette.

Nøding sjekker at dette er avklart med KSG.

H11-38 - Workshop Studentmedienes felles markedsavdeling

Møte for å diskutere en felles markedsavdeling for alle mediegjengene. Holdes 3. nov 18:00 på Gløs. Simon og Kasper møter fra GS.

H11-39 - Skal FSUG-medlemmer også få mulighet til å bli funkepang?

GS ønsker at FSUG-medlemmer skal få mulighet til å få funkepangstatus etter 2 års medlemskap på lik linje med andre funksjonærer, dette grunnet motivasjon og kontinuitetsfølelse.

H11-40 - Fastsettelse av GSK-referenter for resten av 2011

H11-41 - Statusoppdatering for FS-bok 2011

Eventuelt

Gjennomgang av innmeldte saker. Info om skjenkesaken og mulig inndragelse av skjenkebevilgning. Info om internkonflikt mellom STV og KSG ifm dette.

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start