Referat 25.01.2012

Tilstede: Raine, Mats, Nina, Ekko, Fride, Kasper, Simon, Eivind og Raine (Og Nøding)

Refernt: Mats

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V12-16 - Søknad om 2 permanente funksjonærstillinger til MG, en til Grafisk Designer og en til Layout.

MG ønsker å ta opp to permanente funksjonærer hvor en skal jobbe som grafisk designer og en i skal jobbe i Layout. Årsaken til at MG trenger nye funksjonærer er at den generelle produksjonen på huset har gått opp, noe som har ført til økt arbeidsmengde på grafisk design og layout. Dette er uheldig da MG allerede er overarbeidet

Søknaden ble diskutert og tatt opp til avstemning. Det ble vedtatt at MG skulle få to nye faste funksjonærer. Vedtaket var enstemmig. Det ble også bestemt at MG skal foreta en evaluering av de to nye stillingene når et år har gått.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

V12-13 - Opptak i Gjengsekretariatet, V2012

Info om opptaket. Det er ikke lov til å tå opp flere en angitt, ikke problem da GS ikke har satt noe tall. Omfordelingsmøte er obligatorisk selv om en har bare en søker og det ikke er noen konflikt med annen gjeng.

V12-14 - HMS-satser

Data er samlet inn og det er laget liste med de ulike behovene. Gjengene kjøper inn, fører det i skyggeregnskapet og får tilbake fra adm. Er et tak på 500 kr per funk per år.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start