Referat 28.02.2018

Tilstede: Ingri, Sigrid, Anny, Even, Gaute, Gustav, Erlend, Amanda, Ambrosia

Referent: Ingri

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Konklusjon: Vi må tydeliggjøre at kun gjengsjef eller personalansvarlig kan hente ut mistede oblater. Ønsker ordning for å registrene hvor mange oblater som mistes. Vi vil at folk skal henvende seg direkte til Luka når de har mistet oblater. Dette må kommuniseres til Luka.

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start