Nybygg-vedtak

Prosessen rundt nybygg på fengselstomta bak Samfundet er pågående, vi ser derfor behov for å ha et levende dokument som det går ann å støtte seg på, paralelt med vedtakene i FS-bok 2020. Dette er den siden. Her finner du alle vedtak gjort i Finasstyret som dreier seg om nybygg.

Vedtak 1

Vedtatt på FS-møte DATO

Vedtakstekst: Nybygg er bra!

8. SAK 16/03 Videre arbeid med Fengselstomta

Vedtatt på FS-møte 20.mai 2003

Vedtakstekst: Finansstyret ønsker å vurdere alternativer for utbygging av Fengselstomta, Klostergata 9. Finansstyret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Gisle Aasgaard, Hans Bøhle Aarhus og Håvard Hamnaberg (leder) som bes utrede muligheter og skissere en eventuell løsning, inklusive arealbehov, byggemulighet, finansiering, eierskap og prosjektorganisering.

9. SAK 26/03 Fengselstomta

Vedtatt på FS-møte 2. september 2003

Vedtakstekst: Arbeidsgruppa som ble nedsatt i mai (sak 16/03) har levert rapport og skisse til videre arbeid. Håvard Hamnaberg redegjorde på møtet. Det planlegges nå med en bygning i størrelsesorden 1000 m2. NTNU har gitt tilsagn om 7 millioner til prosjektet. En viktig del av det videre arbeidet er å sikre øvrig finansiering til prosjektet. Vedtak: Finansstyret går inn for å fortsette arbeidet med løsningen som er foreslått av arbeidsgruppen som ble opprettet i mai, se sak 16/03. Finansstyret ber arbeidsgruppen fortsette utredningen og rekruttere medlemmer etter behov. Finansstyret vedtar å fremme følgende sak for Studentersamfundet: «Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til møte 17. september 2003, ber Finansstyret arbeide videre med planene om å realisere et bygg på eiendommen Klostergata 9, ’Fengselstomta’, innen rammene som er presentert.»

10. SAK 08/04 Fengselstomta

Vedtatt på FS-møte 11. mai 2004

Vedtakstekst: Prosjektgruppen som har arbeidet med utbygging av Fengselstomta har i samarbeid kommet fram til et løsningsforslag der NTNU setter opp et bygg som Studentersamfundet kan benytte vederlagsfritt. NTNU vil eie bygg og tomt, mens Studentersamfundet vil står for driften av bygget. Ved videre utbygging av eiendommen vil Studersamfundet ha mulighet til å øke arealet ytterligere. Foreløpige kalkyler viser at Studentersamfundet må regne med følgende engangskostnader ved en utbygging: Inventar med 500.000 kroner og tilpasninger av Samfundsbygningen med 750.000 kroner. Videre regnes det med at årlige driftskostnader i intervallet 400.000 – 600.000 kroner 161 for bygningen, noe som tilsvarer 40-80% av resultatet fra kafèdriften utenom helgene. Videre peker man på at deler av arealet er tiltenkt enheter med egen økonomi og at disse kan dekke deler av driftskostnadene. Det er ønskelig å behandle saken i Studentersamfundet før videre avtalearbeid og forprosjektering – noe som kan gjøres sommeren 2004. Styret har foreslått å avholde Samfundsmøte 19. mai 2004. Vedtak: Finansstyret går inn for å fortsette arbeidet med framlagt løsning for realisering av et bygg på eiendommen Klostergata 9 i samarbeid med NTNU. Finansstyret vedtar å fremme følgende sak for Studentersamfundet: Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til møte 19. mai 2004, gir sin tilslutning til framlagte planer og løsningsrammer for å realisere et bygg på eiendommen Klostergata 9, “Fengselstomta”. Finansstyret gis fullmakt til å inngå avtaler med NTNU om bebygging og bruk av eiendommen, herunder fullmakt til å overdra eiendommen Klostergata 9 til NTNU. Finansstyret ber Styret avholde Samfundsmøte der saken kan behandles, fortrinnsvis 19. mai 2004.

11. SAK 22/04 Fengselstomta – romplan og organisering fremover

Vedtatt på FS-møte 5. oktober 2004

Fengselstomtprosjektet (FTP) har utarbeidet en romplan for nybygg på fengselstomta. FTP har i romplanen lagt vekt på å avlaste offentlige arealer, bedre arbeidsforholdene for ansatte, bedre arbeidsforholdene for Mediastud og festivalene samt frigjøre private arealer. Romplanen har vært til høring hos alle gjengene. FTP ønsker i sitt videre arbeid å fortsette med Håvard Hamnaberg som leder, Hallstein Havåg og Eirik Sæther, samt knytte til seg nye medlemmer for videre arbeid med byggeprosjektet på Fengselstomta og konsekvenser dette vil få i Samfundsbygningen. Vedtak: Finansstyret gir tilslutning til fremlagte forslag til romplan for nybygg på fengselstomta. FTP gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i romplanen. Finansstyret ber eksisterende arbeidsgruppe arbeide videre med realiseringen av fengselstomtprosjektet med Hamnaberg som leder. Gruppen gis fullmakt til å rekruttere nye medarbeidere, slik at gruppen vil utgjøre 10 medlemmer totalt. Finansstyret forventer kontinuerlig rapportering.